ruoth260501

JALUO dot KOM

Od wadu

Sigendni Luo

 

Ruoth Nyaka Bed Ja Ratiro

SIGENDINI LUO: RUOTH NYAKA BED JA RATIRO

Chon gilala ka lee modak e thim ne pod onge Ruoth moritogi lee duto ne larore ma konyo tek. Wachni ne chando lee matindo nikech ngat ma ne nyalo thegogi ne onge nikech winjruok ne nok e kindgi.

Apuoyo Ogila ne wachni ochando omiyo en ne oneno ni koro oledhi mari ema ne nyalo miyo kwee obed e bungu. Ka ne otero wach e kom jodong aich mane otingo otoyo gini gin ne gimwoch mana gi nyiero ni huuuuui mit kaeto odok mana e bure.

Apuoyo noparo matut ahinya. Noparo kendo kane pod oparo to nopo ka oromo gi aguyo ka fuyo raoyi e kor yamo. Ne giwuoyo matin mit kaeto aguyo odwoke ni “Raoyi pesane Rumo e seyi, we adhi amanyna manyalo konya to ok mekigo”

Kuom ndalo manok apuoyo noparo ma kaeto oyudo dwoko mane oneno ka oromo chuth. Ne ongeyo ni en owuon lee ne ok bi yie kode mondo obed Ruoth to noyudo yoo mane onyalo ritogo yagi gi rieko. Kinyne apwoyo nokok milome neee duto ma kwom
hawi maber ne gibiro kar room. Bange apwoyo nochako loso: “Jowadwa, ne ayudo fweny ni Nyakalaga ma wange ogoyo thole biro limowa e
thim. Nowacho ni nyaka wabii ire ka waler nikech ohero ler kendo jii duto nyaka bed joratiro chiengno, omiyo wabii uru wane wuon pinywa. Nowacho ni en
Chuny kendo nyaka Chunywa bed gi kwe e kindwa wawegi eka nomedwa gweth, Obiro limowa e giko dwe Onyoso”

Lee duto noyie kendo kane dwe onyoso ochopo apwoyo nogero kiru matin mit kaeto okone lee duto wadonjuru achiel achiel mondo wane wuonwa. Lee duto nodonjo ka otelnigi gi jodonggi. Bange apwoyo nochako oledhi: “Ngat ma ok oneno Nyasaye en ja richo kendo ng’at mogak” koro bii uru. Lee duto nodhi ir apwoyo eka nochako penjogi: “Ineno ango?” , Otoyo mane okwongo dhii ire nodwoke ne ne orwako law kanik, hundhwe nodwoke ni ne en gi bwombe kaka ongo,…” Lee duto nogolo pachgi ka giluoro ni mita ka ang’ wach ni “in jaricho”. Kane saa mar sibuwor ochopo noruto matek kowacho ni kata ka thoo to oyie. Eka nowacho ni “an onge gima aneno kata achiel”. 

Gi kanyo apwoyo nowacho ni “Jothurwa Ruoth nyaka bed ja ratiro – Nyasaye en Chuny nono ok wanyal nene, to ratiro mar Sibuor omiyo ne onge gima oneno” Uduto ok unyal bedo Ruoth. Gikanyo Ruodh thim ne omii sibwor, to oleth apwoyo nomiyo obedo jarito kendo jang’ad bura.

RUOTH NYAKA BED JA RATIRO
Jagoro en Arreddo Nyang’ Kibaa Ramba (arreddo.nyang@mailcity.com)