09-14-2000
JALUO.COM
 • WECHE MOKADHO
 • AGAJA
 • KUYO-  *****
 • BARUPE  
 • WECHE DONGRUOK
 • MBAKA
 • NONRO
 • JEXJALUO
 • NGECHE LUO  
 • THUM
 • TEDO
 • LUO KITGI GI TIMBEGI
 • NYIKWA RAMOGI
 •  

   

   

   

  Nwang' e-mail ka jaluo.com

  SIGENDNI LUO

  OGILA  WENDO  MAONGE  EROKAMANO.
  Osiep mane nitie ekind Apuoyo kod Nyang' ne pek ma podho chieng' ema ne pogogi ka ng'ato ka ng'ato dok e dalane. Ne gilimore koni gi kocha. E achiel kuom limbego, mor kich mane Nyang' ochamo od Apuoyo notoye moramo ni en bende  nyaka oluong Apuoyo wendo.
  Nolenyone Apuoyo mor dhiang' gi kuon. Ne en makichamo to kuon ridore mana kende. Bang' chiemb otieno, osiepe nogoyo mbaka nyaka dier otieno. Nyang' nolosone Apuoyo kar nindo e agoche kama opondo kendo liet. Ogila nopo ka lwete otuomo gimoro moluorore. Kara mano ne en tong nyang'. Agolano be emane goro mane Nyang' kanoe tonge mane pok obutnoe.
  Miluma notamo wang' Apuoyo nindo, kendo notoyo achiel mondo obil. Nopo ka gino ne mit mokadho awacha. Iye mane ose funde kuon gi mor dhiang' nofwong'ore piyo piyo nono. Yieng'o norumo kendo Ogila notoyoe mana wer.
  Tong Onyang' Onyang' omera
  Tong Onyang' Onyang' omera
  Loyo tong' duto gi mit
  Ago piny ni thup to amwony!
  Ago piny ni thup to amwony, to kwot odwa nega t'aywe!

  Wend Apuoyono nochiewo Nyang' e chuny nindo. Kendo noparoni wendone modhial dwaro kony. Nopenjo;"Ogila  en ang'o ma chandi osiepna?" Apuoyo koro ne oloko weche kendo odwoko mapiyo,"Ooyo jayadha, liet agochi ema otoya." Kendo noloko wer aruya aruya nono niya:
  Agoch Onyang' Onyang' omera
  Agoch Onyang' Onyang' omera
  Loyo agola duto gi liet!
  Ago piny ni thup gi mor!
  Ago piny ni thup gi mor, to kwot odwa nega t'aywe!

  Nyang' ne mor ahinya ni kara wendone winjo maber, kendo ne odwoko Apuoyo niya,"Kara nind aninda maber wuod Ba".
  Apuoyo norito matin nyaka ayula wang' omako Nyang' kendo, bang'e nodok otoyo tong' machielo momwonyo kendo mit nomedo lungorene mochako otoye mana wer.
  Tong' Onyang' Onyang' omera
  Tong' Onyang' Onyang' omera
  Loyo tong' duto gi mit
  Ago piny ni thup to amwony!
  Ago piny ni thup to amwony, to kwot odwa nega t'aywe!

  Kane Nyang' ochiew kendo mopenje, nodwoko mana kaka nende, kowacho ni, "Ooyo jayadha, liet mar agondi ni ema omiya ilo. Kendo ne otoyo wer.

  Agoch Onyang' Onyang' omera
  Agoch Onyang' Onyang' omera
  Loyo agola duto gi liet!
  Ago piny ni thup gi mor!
  Ago piny ni thup gi mor, to kwot odwa nega t'aywe!

  K'ochopo kogwen, Apuoyo nochiew ka riado neno. Noyudo koserwoyo tong Nyang' motieko pep. Nokwayo Nyang' mondo ogonye to Nyang' notemo saye norit omadhie kata mana Nyuka mane obago gi nyinge. Nodwa fware bende gi njugu mondo oter ne lange. Ogila notwo ni nyaka omondi nikech nodhi pur gi dhok. Iye nopong'gi tong' Nyang' ma ka ne otemo wuoth to owuotho mana ka rang'ol.
  Ok nodwar ni Nyang' ofweny kuo mare. Kaka e kind par Nyang' gi mar Apuoyo nitie aora maduong', Nyang' notinge e toke mong'ado kode aora. Kane oduogo rango agola, noyudo mana kasakla mag tong'. Tong duto Apwoyo noserwoyo kendo mano ema notieko osiep manie kind Apuoyo kod Nyang'.

  PETER OJUKA OMBURA
   

  Waparo mar paro jotend Luo mosekelo pogruok e piny Luo chakre higa 1900 nyaka 1999 e gweng'u  kata ei Luo duto. Koro wakwayou uduto ni par uru ane jogo ma di uket nying gi ka kod weche duto ma ung'eyo kuomgi mondo uor ni jaluo@jaluo.com 

  WENDO MIWA PARO

                                  Copyright 1999, 2000 Jaluo.com
                                  All Rights Reserved