JALUO.COM
 • WECHE MOKADHO
 • AGAJA
 • KUYO-  *****
 • BARUPE  
 • WECHE DONGRUOK
 • MBAKA
 • NONRO
 • JEXJALUO
 • NGECHE LUO  
 • THUM
 • TEDO
 • LUO KITGI GI TIMBEGI
 • NYIKWA RAMOGI
 • Nwang' e-mail ka jaluo.com

   

  SIGENDNI LUO
  The Rwoth Obima  of Alur, Ojanga Asego

  Ruoth nyaka bed ja ratiro 

  WINJO WACH LOYO BOR IM GI MIT

  SIGAND OPUK GI AKURU

  SIGAND APUOYO GI NYANG'

  SIGAND NYOMBO E POLO


  Ka in gi sigand Luo moro ma diher gano ne jowadu bende to orne jaluo@jaluo.com 

  WENDO MIWA PARO

                                  Copyright © 1999-2002 Jaluo.com
                                  All Rights Reserved